lizethzithxaLX05

Comentarios
  • GELATINA MOSAICO

    nno me sakio la receteaj de laq GELKATINSB DE MOSAICO. perodon si no eentienden llo k eskrinbo eske dsoii nueva en esto fee la esscompuaradoras. iiozupere ii mee Reethencantha qee iia no anDhees kon eeSeee nacoo.... iioozoii BiieeN CooL tuu eeeRees Biieen niiCee zomozz tuu & iiooo tHaaaL paaaraCuuaaaL etC.. etC.. kontiiGootoodO eezBiieeNfReeessH iiooozoii BuueeNiiiSiimmaaaOnnDaaa, sOmoooSDeeOttRooNiiveeeL qeesHiiDaaeeS nuueeSttRaa HiiiStOriiAaa.